Giới thiệu

Sứ mệnh của dự án

Hướng đến việc tăng cường năng lực của cá nhân và tổ chức trong việc phát triển chiến lược thích ứng bền vững nhằm ứng phó với tình trạng khai thác không kiểm soát nước dưới đất, tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn ở vùng đô thị.

 1. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu dài hạn

 • Hướng đến việc tăng cường năng lực của cá nhân và tổ chức trong việc phát triển chiến lược thích ứng bền vững nhằm ứng phó với tình trạng khai thác không kiểm soát nước dưới đất, tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn ở vùng đô thị phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Hướng đến việc phát triển (một) bộ mô hình tích hợp hướng đến việc phân tích tổng thể tác động của các tiến trình tự nhiên cũng như của phát triển nội tại (đô thị hóa) tại vùng nghiên cứu

Mục tiêu ngắn hạn

 • Thúc đẩy hoạt động trao đổi khoa học giữa các thành viên trong dự án cũng như trong chương trình tổng thể Đô thị hóa vùng đồng bằng trên thế giới (Urbanising Deltas of the World – UDW).
 • Xác định các chiến lược quản trị tài nguyên nước nhằm thúc đẩy công tác quản lý tổng thể việc khai thác nguồn tài nguyên nước dưới đất, tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn (đối với các nguồn tài nguyên nước dưới đất cũng như nguồn tài nguyên nước mặt) ở phạm vi cả đồng bằng.
 • Lượng hóa hiện trạng cũng như dự báo sự thay đổi của hệ thống tài nguyên thiên nhiên bao gồm nguồn tài nguyên nước dưới đất, tình trạng sụt lún đất mặt cũng như tình trạng xâm nhập mặn nước mặt vùng ven biển. Xây dựng một bộ mô hình toán tổng hợp làm cơ sở cung cấp thông tin cho các đối tác của dự án và nhà quản lý ở địa phương.
 • Nâng cao năng lực của các nhà khoa học trong dự án, các thành phần xã hội có liên quan trong quá trình phát triển và sử dụng kết quả đầu ra của mô hình tổng hợp.
 • Phát triển nguồn nhân lực ở địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng các chiến lược quản trị và kế hoạch quản lý tài nguyên nước một cách phù hợp.
 • Tăng cường nhận thức và sự phối hợp của các chủ thể có liên quan đối với vấn đề sụt lún và xâm nhập mặn của người dân địa phương và chính quyền các cấp; đẩy mạnh việc sử dụng mô hình tổng hợp được xây dựng trong đề tài ở vùng nghiên cứu.

2. Các kết quả chủ yếu của dự án

 • Trao đổi khoa học giữa các thành viên trong dự án cũng như trong chương trình tổng thể UDW.
 •  Định lượng hiện trạng cũng như dự báo sự thay đổi của nguồn tài nguyên nước dưới đất (bao gồm cả nước ngọt và nước bị mặn xâm nhập) trong mối tương tác với nguồn tài nguyên nước mặt, tình trạng sụt lún đất và quá trình đô thị hóa.
 • Xây dựng chiến lược quản trị tài nguyên nước nhằm thúc đẩy công tác quản lý tổng thể trong việc việc khai thác nguồn tài nguyên nước dưới đất, tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn.
 • Xây dựng một bộ mô hình toán tổng hợp nhằm đánh giá tổng thể sự thay đổi của nguồn tài nguyên nước nói chung dưới tác động của tình trạng sụt lún, khai thác nước dưới đất và tình trạng đô thị hóa. Bộ mô hình này cũng được dùng để cung cấp kết quả đầu ra mang tính tổng hợp nhằm hổ trợ thông tin cho các đối tác của dự án, đặc biệt là nhà quản lý ở địa phương.
 • Nâng cao năng lực của các nhà khoa học trong dự án, các thành phần xã hội có liên quan trong quá trình phát triển và sử dụng kết quả đầu ra của mô hình tổng hợp.
 • Tăng cường nhận thức cũng như sự hợp tác của các chủ thể khác nhau trong xã hội đối với vấn đề được quan tâm trong đề tài; đẩy mạnh việc sử dụng mô hình tổng hợp được xây dựng trong đề tài ở vùng nghiên cứu.
 • Công bố các tài liệu nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nước cũng như tại các hội thảo chuyên ngành cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Tags
Close