Ấn phẩm

Quản trị tài nguyên nước ở đồng bằng sông Cửu Long

Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng quan trọng đối với an ninh lương thực
của Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên nước ngọt (từ cả nước mặt và nước dưới đất) gần đây
đang đứng trước những nguy cơ lớn do xâm nhập mặn vào mùa khô, ô nhiễm nước mặt và khai
thác quá mức nước dưới đất. Biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, và các hoạt động phát
triển thượng nguồn và tại chỗ có thể làm cho tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Giả sử rằng
quản lý thích ứng có thể là một chiến lược hứa hẹn có thể tiếp cận các vấn đề liên quan đến tài
nguyên nước ngày càng phức tạp và không thể đoán trước được ở ĐBSCL, chúng tôi thiết kế và
áp dụng một khung xác định khía cạnh của cơ chế quản trị trong khu vực này, trình bày các điều
kiện có thể thúc đẩy quản lý nước ngọt thích ứng. Sử dụng cả các số liệu sơ cấp và thứ cấp,
nghiên cứu cho thấy triển vọng quản lý nước ngọt thích ứng ở khu vực nghiên cứu còn hạn chế
do thiếu một số điều kiện. Chúng tôi quan sát những hạn chế trong cách phân tích chiều dọc và
chiều ngang và sự tham gia của cộng đồng, những hạn chế trong kiến thức và chia sẻ thông tin, sự
xây dựng và triển khai chính sách không đầy đủ và sự thiếu đa dạng của các nguồn tài chính.

Theo kết quả nghiên cứu, chúng tôi kết luận bài báo bằng những kiến nghị cho các can thiệp
chính sách quốc gia, vùng và địa phương và cho những nghiên cứu trong tương lai.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Tags

Bài viết liên quan

Close