Ấn phẩmNổi bật

Mối liên hệ giữa sử dụng đất và sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long

Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bị sụt lún do sự kết hợp của các nguyên nhân
tự nhiên và do con người gây ra. Trong những thập kỷ qua, thay đổi sử dụng đất do con người đã
xảy ra như kết quả của sự tăng cường sản xuất nông nghiệp, gia tăng dân số và đô thị hóa ở đồng
bằng. Thay đổi sử dụng đất có thể thay đổi hệ thống thủy lực hay làm tăng tải trọng bề mặt của
đồng bằng, khuếch đại các quá trình sụt lún tự nhiên hay tạo nên sự sụt lún mới do con người gây
ra. Mối quan hệ giữ lịch sử sử dụng đất và tỷ lệ sụt lún đất chưa được nghiên cứu ở đồng bằng.

Chúng tôi định lượng tỷ lệ sụt lún do InSAR cho các lớp sử dụng đất khác nhau và thay đổi sử
dụng đất trong quá khứ bằng một khoảng thời gian sử dụng đất 20 năm và được quan sát dựa
trên ảnh viễn thám. Tỷ lệ sụt lún trung bình thấp nhất được tìm thấy đối với các lớp đất chưa phát
triển, như đầm lầy và rừng ngập nước (-~6- 7 mm/năm), và tỷ lệ cao nhất đối với các khu vực
nông nghiệp hỗn hợp và các thành phố (~18-20 mm/năm). Chúng tôi đánh giá cường độ trong
quan hệ giữa sử dụng đất hiện tại, lịch sử sử dụng đất và sụt lún bằng cách dự đoán tỷ lệ sụt lún
trong giai đoạn đo lường chỉ dựa trên lịch sử sử dụng đất. Sau huấn luyện ban đầu của tất cả các
trình tự sử dụng đất với tỷ lệ sụt lún do InSAR, phương pháp tiếp cận dựa trên sử dụng đất dự
đoán 65-92% các tỷ lệ sụt lún không gian khác nhau nằm trong phạm vi đo lường của các quan
sát InSAR (RMSE = 5.8 mm). Kết quả là các yếu tố không gian có thể thấy được trong sụt lún
được quan sát được có thể giải thích tổng quát bằng sử dụng đất. Chúng tôi thảo luận chi tiết các
con đường thay đổi sử dụng đất và môi quan hệ gián tiếp, nhân quả giữa thay đổi sử dụng đất và
sụt lún. Việc đánh giá không gian một cách rõ ràng của những con đường này cung cấp hiểu biết
có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách liên quan đến quy hoạch sử dụng đất ở cả các khu
vực sụt lún và ổn định ở ĐBSCL và ở các hệ thống tương tự.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây

Tags

Bài viết liên quan

Close