Liên hệ

Liên hệ

I. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Phía Hà Lan
 

    Khoa Khoa học Trái đất – Đại học Utrecht – Hà Lan
   Điều hành dự án
 
   
   Khoa Khoa học Trái đất – Đại học Utrecht – Hà Lan   
    Phó Điều hành dự án    
   E.Stouthamer@uu.nl    
 

 

2. Phía Việt Nam

 

   Khoa Môi trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên
   Đại học Cần Thơ
   Chủ nhiệm dự án

 

 
   Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên   
   Đại học Cần Thơ    
   Điều phối dự án    
   vpdtri@ctu.edu.vn     
  

 


 

II. ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG DỰ ÁN

Văn phòng dự án tại Đại học Cần Thơ – Việt Nam
Lầu 1 – Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Đại học Cần Thơ – Việt Nam
Địa chỉ: Khu 2, đường 3 tháng 2, Ninh Kiều, Cần Thơ

Tags
Close