Ấn phẩm

Đánh giá công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất ở tỉnh Sóc Trăng

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phản ánh thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vấn đề về thể chế quản lý và hệ thống văn bản pháp lý quản lý nguồn tài nguyên NDĐ của Việt Nam được nghiên cứu nhìn nhận trên phương diện tổng quan và cụ thể đối với tỉnh Sóc Trăng. Các bên có liên quan được phỏng vấn trực tiếp bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị khai thác nguồn tài nguyên NDĐ tại địa phương. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được tính hợp lý khi áp dụng văn bản quản lý nguồn tài nguyên NDĐ cho địa phương. Công tác phổ biến các quy định nhà nước về khai thác, bảo vệ và đặc biệt là xin cấp phép khai thác NDĐ nhìn chung vẫn chưa triển khai chi tiết đến người dân. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã xác định sự trùng lấp trong công tác quản lý giữa các bên có liên quan được quy định trong văn bản quản lý. Kết quả sau khi nghiên cứu được tham vấn đến các Sở, ban, ngành ở đia phương, nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý chuyên trách trong công tác tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định ban hành văn bản quản lý tài nguyên NDĐ tỉnh Sóc Trăng.

TÁC GIẢ 

Trương Thị Thúy Quỳnh1, Trần Thị Lệ Hằng1, Võ Thị Phương Linh1, Nguyễn Thụy Kiều Diễm2
và Văn Phạm Đăng Trí1
1 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Chi tiết
Tags

Bài viết liên quan

Close