Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Nhân viên dự án

 1. PGs.Ts. E. Stouthamer
  •  Đại học Utrecht
  • Chuyên môn: Địa chất, địa lý/ Sự sụt lún
  • Vai trò trong dự án: người đồng hướng dẫn, tiến sĩ 1
 2. Ts. Nguyễn Hồng Quân
  • Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chuyên môn: nước dưới đất
  • Vai trò trong dự án: tư vấn
 3. Ts. Rien Dam
  • Viện nghiên cứu Deltares
  • Chuyên môn: sụt lún đất, địa chất đồng bằng và quản lí đất, nước
  • Vai trò trong dự án: tư vấn
 4. Ts. Tô Quang Toản
  • Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR)
  • Chuyên môn: quản lí tích hợp tài nguyên nước, sự xâm mặn
  • Vai trò trong dự án: tư vấn
 5. Ts. Maarten van der Vegt
  • Đại học Utrecht
  • Chuyên môn: tiến trình khu vực cửa sông
  • Vai trò trong dự án: người đồng hướng dẫn, tiến sĩ 3
 6. Ts. Henriette Otter
  • Viện nghiên cứu Deltares
  • Chuyên môn: quản lí và quản trị tài nguyên nước
  • Vai trò trong dự án: tư vấn, nghiên cứu sau tiến sĩ
 7. Ts. Jelle Behagel
  • Đại học Utrecht
  • Chuyên môn: quản lí và quản trị tài nguyên nước
  • Vai trò trong dự án: cố vấn, nghiên cứu sau tiến sĩ
 8. Gs. Ts. Hans Middelkoop
  • Đại học Utrecht
  • Chuyên môn: sự tiến triển của đồng bằng
  • Vai trò trong dự án: xúc tiến, tiến sĩ 1
 9. Ts. Gilles Erkens
  • Viện nghiên cứu Deltares
  • Chuyên môn: sự sụt lún/ địa chất
  • Vai trò trong dự án: đồng xúc tiến, tiến sĩ 1
 10. Ts. Gerard Soppe
  • Công ty quốc tế Vitens-Evides
  • Chuyên môn: Cấp nước
  • Vai trò trong dự án: tư vấn
 11. Ts. Đặng Kiều Nhân
  • Đại học Cần Thơ
  • Chuyên môn: quản trị tài nguyên nước
  • Vai trò trong dự án: tư vấn
 12. Ts. Văn Phạm Đăng Trí
  • Đại học Cần Thơ
  • Chuyên môn: mô hình toán thủy lực; quản trị tài nguyên nước
  • Vai trò trong dự án: tư vấn
 13. Nghiên cứu sinh
  • Đại học Utrecht: Sự sụt lún
  • Liên đoàn qui hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam/ đại học Cần Thơ: Nước dưới đất
  • Đại học Utrecht: Sự xâm mặn

[collapse]
Các đơn vị hợp tác

Điều phối viên

 1. Gs. Ts. Piet Hoekstra
  • Đại học Utrecht
  • Chuyên môn: Thủy động lực học của hệ thống đồng bằng
  • p.hoekstra@uu.ul
 2. PGs. Ts. Nguyễn Hiếu Trung
  • Đại học Cần Thơ
  • Chuyên môn: quản lí tài nguyên nước
  • nhtrung@ctu.edu.vn

Thành viên

 1. Ts. Trịnh Thị Long
  • Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR)
  • Chuyên môn: tài nguyên nước, nhu cầu và sự xâm mặn
  • ttlongvn@gmail.com
 2. Ts. Bùi Trần Vượng
  • Liên đoàn qui hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam (DWRPIS)
  • Chuyên môn: Địa chất-thủy văn
  • buitranvuong@gmail.com
 3. Gs. Ts.  Frans Van Geer
  • Khảo sát địa chất của Hà Lan/ Tổ chức TNO khu vực phía Bắc
  • Chuyên môn: mô hình hóa, quan trắc đất và nước dưới đất
  • frans.vangeer@tno.nl
 4. Ts. Gualbert Oude Essink
  • Viện nghiên cứu Deltares
  • Chuyên môn: địa lí thủy văn vùng ven biển, sự tương tác giữa nước ngọt – nước mặn
  • gualbert.oudeessink@deltares.nl

[collapse]
Tags
Close