Giới thiệu

Các hợp phần dự án

Dự án được thiết kế với bao gồm 05 hợp phần (WP)…

 1. WP1: Quản lý dự án
 • Thành viên chịu trách nhiệm chính: GS. Piet Hoekstra.
 • Chuyên gia tư vấn: Thành viên thuộc trường Đại học Utretch, Hà Lan.
 • Thời gian thực hiện của hợp phần: 05 năm.
 • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Quản lý dự án.
 1. WP2: Thúc đẩy việc trao đổi kiến thức khoa học
 • Thành viên chịu trách nhiệm chính: Tất cả các thành viên của dự án.
 • Chuyên gia tư vấn: GS. Piet Hoekstra.
 • Thời gian thực hiện của hợp phần: 05 năm (từ năm 2014 đến năm 2018).
 • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Kỹ năng giao tiếp.
 1. WP3: Bao gồm 5 tiểu hợp phần
 • Tiểu hợp phần 3.1: Quản lý và quản trị tài nguyên nước
  • Thành viên chịu trách nhiệm chính: Ts. Henriëtte Otter và Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại trường Đại học Cần Thơ.
  • Chuyên gia tư vấn:Ts. Jelle Behagel.
  • Thời gian thực hiện của hợp phần:Từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 của dự án (từ năm 2014 đến năm 2016).
  • Đơn vị nghiên cứu: Khoa Kinh Tế- Xã Hội và Tài Nguyên Môi Trường (Resaerch School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).
  • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Quản lý cộng đồng / nghiên cứu định tính; nghiên cứu trường hợp.
Xem chi tiết hợp phần 3.1 Quản lý và quản trị tài nguyên nước

đang cập nhât…

[collapse]
 • Tiểu hợp phần 3.2: Động thái tài nguyên nước dưới đất
  • Thành viên chịu trách nhiệm chính: PGs.Ts. Frans van Geer / Nghiên cứu sinh.
  • Chuyên gia tư vấn:Ts. Gualbert Oude Essink, Ts. Bùi Trần Vượng.
  • Thời gian thực hiện của hợp phần:Từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 của dự án (từ năm 2014 đến năm 2017).
  • Đơn vị nghiên cứu: Khoa Khoa Học Trái Đất, Đại Học Utrecht, Hà Lan
  • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Địa lý thủy văn, địa-vật lý, mô hình toán, nước dưới đất, và thống kê địa lý.
Xem chi tiết hợp phần 3.2 Động thái tài nguyên nước dưới đất

Hợp phần 3.2: Động thái tài nguyên nước dưới đất

1. Giới thiệu:

Nghiên cứu tiến sĩ về “Động thái tài nguyên nước dưới đất” là một phần của dự án “Rise and Fall: Chiến lược thích ứng với sụt lún và đô thị hóa đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam), ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn gia tăng”. Những thay đổi về mặt tự nhiên cũng như gia tăng tình trạng xâm mặn và nhu cầu sử dụng nước, thay đổi mục đích sử dụng đất đai và biến đổi khí hậu đã tạo nên những biến động đáng kể trong hệ thống tích hợp ‘nước bề mặt – nước dưới đất – đất sụt lún’. Hợp phần nghiên cứu này tập trung vào các khía cạnh của vấn đề về nước dưới đất, trong khi hai hợp phần tiến sĩ còn lại tập trung vào các vấn đề về nước bề mặt và sự sụt lún đất.
Nhân sự của hợp phần:
 • – Cố vấn khoa học:
  • + Hướng dẫn chính: Gs. Ts. Frans van Geer, đại học Utrech, viện TNO; Email: frans.vangeer@tno.nl
  • + Đồng hướng dẫn:
  • (i) Ts. Gualbert Oude Essink, Đại học Utretch và viện Deltares; Email: gualbert.oudeessink@deltares.nl
  • (ii) Ts. Bùi Trần Vượng, Liên đoàn điều tra tài nguyên nước miền Nam (DWRPIS); Email: buitranvuong@gmail.com
 • – Nghiên cứu sinh:
  • + Phạm Văn Hùng, Liên đoàn điều tra tài nguyên nước miền Nam (DWRPIS); Email: hungalhp@yahoo.com
2. Mục tiêu:
Mục tiêu của nghiên cứu tiến sĩ bao gồm:
 • Phân tích, quan trắc, định lượng và dự báo động thái nước dưới đất, những thay đổi từ lớp nước mặt, sự sụt lún và quá trình đô thị hóa lên hệ thống thủy văn.
 • Đánh giá những ưu điểm của phương pháp đo từ trên không (Airborne Electro-Magnetic (AEM)) so với phương pháp thu thập số liệu truyền thống (phương pháp địa vật lí).
 • Góp phần vào việc xây dựng bộ công cụ cho mô hình tích hợp (đây cũng là mục tiêu chung của toàn dự án).
3. Câu hỏi nghiên cứu:
Trọng tâm của hợp phần nghiên cứu tiến sĩ này nhằm phân tích hệ thống nước dưới đất đặc biệt là tầm quan trọng của sự phân bố nước ngọt và mặn theo thời gian và không gian.
Câu hỏi nghiên cứu:
 • Sự phân bố của nước ngọt và nước mặn trong lớp nước dưới đất hiện nay?
 • Những nguồn nước chính của nước mặn và nước ngọt?
 • Tốc độ khai thác tài nguyên nước dưới đất trong quá khứ, hiện tại và tương lai?
 • Những giai đoạn dân cư phân bố theo dòng của nguồn nước ngọt và khoảng cách đến nơi nước được bổ sung?
 • Khoảng cách đánh giá sự phân bố hiện tại của nước mặn và nước ngọt trong lớp nước dưới đất được cải thiện thế nào khi sử dụng phương pháp đo AEM?
 • Giá thành của phương pháp quan trắc hiện tại (địa vật lí)?
 • Sự xâm mặn ở tầng nước mặt tác động thế nào với nước dưới đất?
 • Những diễn biến của nước dưới đất (về độ mặn và áp lực) tác động thế nào đến sự sụt lún?
 • Sự phân bố của nước ngọt và nước mặn của lớp nước dưới đất do sự đô thị hóa (những thay đổi về lượng tiêu thụ nước và mục đích sử dụng đất) sẽ diễn biến thế nào?
4. Hợp tác:
Công tác phối hợp chặt chẽ và hợp lý giữa các hợp phần nghiên cứu Tiến sĩ và sau Tiến sĩ của toàn dự án là vấn đề quan trọng; cụ thể là công tác phối hợp giữa hợp phần 3.2 (Động thái tài nguyên nước dưới đất) và hợp phần 3.3 (Địa chất và sụt lún). Hợp phần nghiên cứu này chú trọng đến giả thuyết của mô hình tích hợp dữ liệu của các mô hình nước dưới đất và các loại dữ liệu khác (bao gồm cả AEM). Nghiên cứu không chỉ tập trung vào những vùng có nguồn dữ liệu sẵn có phong phú, mà còn quan tâm đến những vùng mà nguồn số liệu sẵn có không được đầy đủ hoặc chuẩn hóa.

[collapse]
 •  Tiểu hợp phần 3.3: Địa chất và sụt lún
  • Thành viên chịu trách nhiệm chính: Ts. Esther Stouthamer / Nghiên cứu sinh.
  • Chuyên gia tư vấn:Ts. Gilles Erkens, Ts. Rien Dam, Ts. Bùi Trần Vượng.
  • Thời gian thực hiện của hợp phần:Từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 của dự án (từ năm 2014 đến năm 2017).
  • Đơn vị nghiên cứu: Khoa Khoa Học Trái Đất, Đại Học Utrecht, Hà Lan.
  • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Địa chất / Địa lý, thủy văn, Cơ – Địa chất.
Xem chi tiết hợp phần 3.3 Địa chất và sụt lún

đang cập nhật…

[collapse]
 • Tiểu hợp phần 3.4: Xâm nhập mặn vùng cửa sông
  • + Thành viên chịu trách nhiệm chính: Ts. Maarten van der Vegt / Nghiên cứu sinh.
  • + Chuyên gia tư vấn:Gs.Ts. Piet Hoekstra, Ts. Văn Phạm Đăng Trí, Ts. Trịnh Thị Long.
  • + Thời gian thực hiện của hợp phần:Nửa năm sau khi dự án bắt đầu (từ năm 2015 đến năm 2018).
  • + Đơn vị nghiên cứu: Khoa Khoa Học Trái Đất và Khoa Buys Ballot, Đại Học Utrecht, Hà Lan.
  • + Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Hải dương học ven bờ, thủy động lực học  ven bờ, và mô hình toán thủy lực.
Xem chi tiết hợp phần 3.4 Xâm nhập mặn vùng cửa sông

Hợp phần 3.4: Sự xâm nhập mặn ở các vùng cửa sông

1. Mục tiêu
Mục tiêu chính của nghiên cứu (tiến sĩ) này là tìm hiểu, định lượng và dự báo những diễn biến của sự xâm nhập mặn tại các vùng cửa sông dưới tác động của mực nước biển dâng; tình trạng sụt lún và nhu cầu nước sạch gia tăng.
2. Phương pháp tiếp cận
 • Ứng dụng mô hình thủy động lực 1D để mô phỏng tình trạng xâm mặn ở phạm vi lớn (trên toàn khu vực đồng bằng) (Nguyễn và cs., 2006; Zhang và cs., 2013). Mô hình 1D mô phỏng nước mặt kết hợp với mô hình toán địa vật lý mô phỏng cả sự sụt lún và mô hình nước dưới đất (HP 3.5)
 • Trong giai đoạn tiếp theo, bằng việc sử dụng một mô hình thủy động lực 3D (Delft3D) để nghiên cứu chi tiết hơn về những động thái dòng chảy trên hệ thống các nhánh sông vùng ven biển. Mô hình này có thể liên kết với mô hình thủy động lực 1D (Twigt và cs., 2009) để hoàn thiện hơn mô hình 1D. Cả mô hình 1D và 3D sẽ được sử dụng trong nghiên cứu về sự xâm mặn dựa trên các kịch bản khác nhau về tình trạng sụt lún, mực nước biển dâng và nhu cầu sử dụng nước sạch. Những kịch bản này sẽ được phát triển dựa trên sự phối hợp với các bên liên quan ở địa phương. Số liệu đánh giá và sử dụng sẽ được lấy từ những trạm đo hiện có cũng như thông qua các số liệu đo đạc trực tiếp tại các khu vực quan trọng.
3. Kết quả mong đợi
 • Nâng cao hiểu biết về động thái của hệ thống sông vùng ven biển trước tác động của dòng chảy đến từ thượng nguồn, chế độ thủy triều và tình trạng khai thác nước dưới đất (ngày một gia tăng).
 • Xây dựng mô hình thủy động lực 1D nhằm mô phỏng xâm mặn trong tương lai trên toàn bộ khu vực sông Mê Kông.
 • Xây dựng mô hình thủy động lực 3D nhằm mục tiêu nghiên cứu về những động thái dòng chảy ở khu vực cửa sông Hậu và dự báo những thay đổi về tình trạng xâm mặn dưới tác động của tình trạng khai thác nước dưới đất và nhu cầu nước sạch ngày càng gia tăng trong tương lai
 • Tích hợp mô hình được phát triển vào mô hình tích hợp của dự án.

[collapse]

 

 • Tiểu hợp phần 3.5: Mô hình tổng hợp cấp đồng bằng
  • Thành viên chịu trách nhiệm chính: PGs.Ts. Frans van Geer, nghiên cứu sau Tiến sĩ và các nghiên cứu sinh.
  • Chuyên gia tư vấn:Ts. Bùi Trần Vượng, Ts. Gualbert Oude Essink, Ts. Maarten van der Vegt, và Ts. Gilles Erkens.
  • Thời gian thực hiện của hợp phần:Từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 của dự án (Từ năm 2014 đến năm 2017).
  • Đơn vị nghiên cứu: Khoa Khoa Học Trái Đất, Đại Học Utrecht, Hà Lan.
  • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Tin học ứng dụng, mô hình toán thủy văn, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, mô hình toán phức hợp, chuẩn hóa dữ liệu, và phát triển kịch bản.
Xem chi tiết hợp phần 3.5 Mô hình tổng hợp cấp đồng bằng

đang cập nhật…

[collapse]
 1. WP4: Phát triển năng lực
 • Thành viên chịu trách nhiệm chính: Ts. Bùi Trần Vượng.
 • Chuyên gia tư vấn:Ts. Henriette Otter và Ts. Jelle Behagel.
 • Thời gian thực hiện của hợp phần: Từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 của dự án (Từ năm 2014 đến năm 2018).
 • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Thu thập và xử lý thông tin, phương pháp có sự tham gia của các thành phần khác nhau trong xã hội, thao tác trên mô hình tổng hợp, và thiết kế mạng lưới quan trắc.
 1. WP5: Thuyền thông
 • Thành viên chịu trách nhiệm chính: Tất cả các thành viên của dự án và những đối tác bên ngoài dự án (có liên quan).
 • Chuyên gia tư vấn: Gs. Piet Hoekstra.
 • Thời gian thực hiện của hợp phần: 05 năm (từ năm 2014 đến năm 2018).
 • Chuyên môn và kỹ năng cần thiết: Truyền thông.
Close